FiC_48_56.jpg

Prognozy finansowe dla różnych scenariuszy rozwoju otoczenia - wersjonowanie biznesplanu

O tym na ile skutecznie firma dostosuje się do zmian, w dużej mierze decyduje jej przygotowanie do różnorodnych...

FiC_48_26.jpg

Proces i kryteria wyboru audytora

Zgodnie z art. 65 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1047)...

FiC_48_9.jpg

Audyt wewnętrzny - kiedy, jak i po co, jakie daje rezultaty?

Audyt wewnętrzny z biegiem czasu zmieniał swoją rolę z controllera weryfikującego zaistniałe wydarzenia...

FiC_48_6.jpg

Wzrasta ekspozycja na kontrole i audyty

Rozrastająca się biurokracja, członkostwo w Unii Europejskiej oraz implementacja rozwiązań prawa europejskiego...

Temat numeru

FiC_48_9.jpg

Audyt wewnętrzny - kiedy, jak i po co, jakie daje rezultaty?

Audyt wewnętrzny z biegiem czasu zmieniał swoją rolę z controllera weryfikującego zaistniałe wydarzenia na reagującego na zgłaszane nieprawidłowości, a następnie na doradcę w procesie zarządzania ryzykiem nastawionego przede wszystkim na zapobieganie przyszłym nieprawidłowościom. Obecnie audyt wewnętrzny zajmuje się szeroko rozumianą oceną zarządzania ryzykiem związanym z działalnością organizacji, opartą na badaniu procesów gospodarczych, w których zidentyfikowano najważniejsze ryzyka jednostki.

FiC_48_26.jpg

Proces i kryteria wyboru audytora

Zgodnie z art. 65 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy i przyjętą polityką rachunkowości.

Wybór audytora z perspektywy rady nadzorczej

Rada nadzorcza jest jednym z trzech organów korporacyjnych funkcjonujących w spółkach. Znajduje się w strukturze niejako na drugim miejscu, będąc łącznikiem pomiędzy właścicielem a zarządem. Nie należy tego jednak traktować jako zależności służbowej, ponieważ każdy z tych trzech organów (walne zgromadzenie, rada nadzorcza oraz zarząd) ma swoje kompetencje i zadania.

Twarzą w twarz

Analizy

Rynek usług audytorskich

Rynek usług audytorskich w Polsce ma już ponad 20-letnią historię. Obecnie trwają prace nad implementacją w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2014/56/UE z dnia 14.04.2014 r. Proponowane zmiany dla firm audytorskich są bardzo istotne i niewątpliwie będą miały wpływ na kształt i koncentację rynku w Polsce.

Narzędzia i techniki

Finanse przedsiębiorstwa

FiC_48_72.jpg

Crowdfunding - finansowanie społecznościowe w praktyce

Crowdfunding to wciąż nowe zjawisko. Mechanizm inicjuje wystąpienie do społeczności internetowej z prośbą o udzielenie wsparcia w realizacji projektu, którym może ona być zainteresowana. Definicja crowdfundingu obejmuje otwarte zgłoszenie, polegające na zgromadzeniu środków finansowych w formie darowizny czy inwestycji bądź wspieranie określonej inicjatywy w innej formie wynagrodzenia. Projekt czy przedsięwzięcie jest finansowane przez grupę jednostek niebędących profesjonalistami. Komunikacja najczęściej odbywa się za pośrednictwem Internetu. Rewolucyność tego pomysłu polega na tym, że ludzie po raz pierwszy są lub staną się kapitałodawcami dla nowych przedsięwzięć. W zamian za to otrzymują określone świadczenie zwrotne.

Labirynty controllingu

FiC_48_87.jpg

Odpowiedzialność członka zarządu ds. finansowych za zobowiązania spółki kapitałowej

W polskim prawie wyróżnia się dwa rodzaje spółek kapitałowych: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. W obrocie gospodarczym największą popularnością wśród wszystkich spółek cieszy się ta pierwsza. Według danych GUS, w czerwcu 2016 r., funkcjonowało w Polsce ponad 401 000 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością spośród 478 891 wszystkich spółek handlowych zarejestrowanych w naszym kraju.

Problemy rachunkowości

Wydarzenia

Zjazd użytkowników systemu Eureca

Magazyn Controlling 48/2016 Tekst otwarty

W dniach 29-30 września 2016 r. w centrum konferencyjnym Kawallo koło Płocka odbył się kolejny zjazd użytkowników systemu Eureca. Było to już dziesiąte, jubileuszowe spotkanie, które zgromadziło controllerów i dyrektorów finansowych z kilkudziesięciu firm.

Felieton

Siła złotego

Krzysztof Gołata   Magazyn Controlling 48/2016 Tekst otwarty

Wydaje się, że w tym roku Komitet Noblowski nie powinien mieć problemu z przyznaniem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Oczywiście pod warunkiem, że członkowie tego szacownego grona uważnie słuchają entuzjastycznych informacji płynących z naszego kraju.

Po godzinach

Leksykon

Archiwum